MANICURE & FUSSPFLEGE

MANICURE & FUSSPFLEGE

Manicure ohne Lack

Manicure mit Lack

Fusspflege ohne Lack

Fusspflege mit Lack

Fusspflege mit LCN Lack

(härtet mit UV-Licht)

CHF  55.-

CHF  65.-

CHF  75.-

CHF  85.-

CHF  90.-